Представяне

НачалоЗа компанията

“ТВС ИНКОМ” ООД     /        “Телекомуникационно и високо строителство ИНКОМ” ООД

Основна дейност на дружеството е телекомуникационно строителство: проектиране изграждане и монтаж на съобщителни мрежи, централи, преносни ситеми, съобщителни кабелни магистрали и мрежи, подземни електромрежи. Доставка на оптични, коаксиални и медни телекомуникационни кабели, както и други материали и продукти, необходими за изграждането на кабелните мрежи.

Дружеството извършва всякакъв тип поддръжка и ремонт на кабелни мрежи, като има обособено звено за спешни ремонтни дейности, както и организация за осигуряване на 24х7 услуги за телекомуникационни оператори и корпоративни клиенти.

“ТВС ИНКОМ” ООД разполага със собствена открита и закрита складова база в гр. Пловдив, собствена механизация, специализирана строителна техника, помощно-ударна техника и друг автотранспорт за работа в градски и извънградски условия.

Успешно е внедрена и се поддържа система за управление на качеството в съответсвие с изискванията на стандарт EN ISO 9001:2008, със сертификат № Q020601/13.12.2011, издаден от Moody Internetional Certification.

“ТВС ИНКОМ” ООД разполага със специализирани инструменти и апаратура за монтаж и измерване на всички видове съобщителни кабели. Фирмата разполага с 2 бр. апарати за заваряване/сплайсване на оптични влакна и различен брой специалисти с минимум 2-годишен практически стаж в областта.

Към “ТВС ИНКОМ” ООД е обособен Орган за контрол вид “С” със Сертификат за акредитация рег. № 272 OKC/01.03.2012 г. , валиден до 31.03.2016г.,издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17020:2005.

В дружеството са ангажирани служители с лиценз и регистрация в Камарата на Инженерите в Инвестиционното Проектиране - Пловдив с пълна и ограничена проектантска работоспособност в сектор ЕАСТ.

“ТВС ИНКОМ” ООД е редовен член на Камарата на строителите в България - Пловдив. Дружеството е вписано в Централен професионален регистър на Камара на Строителите в България с протокол No. 0192 / 09.03.2010 за следните групи и категории строежи:

I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № I - NV 008891 -  1.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС;

II ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № III - NV 002132 3.3 строежи от трета категория съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС.

III ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи (съгласно позиция „Строителство” на КИД-2008:Удостоверение № V - NV 005774

 

До момента са изпълнени голям брой обекти, сред които в РБългария:

  • Изграждане на селищни телефонни мрежи, симетрични магистрални кабели и оптични магистрали предимно за нуждите на Бъгарска Телекомуникационна Компания АД, „Булгаргаз” ЕАД, "БУЛГАРТЕЛ" ЕАД, „Кейбъл тел”АД, „Еуроком Пловдив” ООД, "ЕВН България Електроразпределение Пловдив" АД и други инвеститори от цялата страна. За периода от 2000 година до 2012 година сме построили над 8 000 км оптични кабелни магистрали.
  • Строителство и разширение на автоматични телефонни централи аналогов и цифров тип; Цифрови УТЦ;
  • Изграждане мрежите на кабелни оператори в областта на кабелната телевизия.
  • Възстановяване на настилки след аварии на ВиК – Пловдив за периода 2004 - 2007 г.
  • Участие в Реконструкция на бул. България, гр. Пловдив 2008-2010 г.
  • Участие в Реконструкция на бул. Победа, гр. Пловдив 2009-2010 г.
  • В ФР Германия – от 1993 до края на 1997 "ТВС Инком" ООД е участвало в изграждане на селищни телефонни мрежи в новите източни провинции.

УПРАВЛЕНИЕ:

  • инж. Виктор Костадинов Кутлев – управител, висше образование - съобщителна техника от ВМЕИ – София, над 30 г. стаж в телекомуникациите и съобщителното строителство;
  • инж. Борислав Викторов Кутлев – управител, висше образование - комуникационна техника и технологии от ТУ – София, над 10 г. стаж в телекомуникации, съобщителното строителство, монтаж и измерване на оптични кабели и съоръжения;

 

 

Обратна връзка